Algemene voorwaarden van bob.be

Bob.be (URL www.bob.be) is een webplatform (de “Website” of “bob.be”) van Vias institute, Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.570.411 (hierna "Vias institute")

De Website is bedoeld om te informeren en te sensibiliseren over verkeersveiligheid.

De Website is gericht op rechtspersonen, zoals bedrijven, verenigingen, gemeentebesturen, stadsbesturen, politiezones, preventiediensten en horecazaken die willen bijdragen tot het informeren en sensibiliseren over verkeersveiligheid. Zij kunnen zich op de Website registreren als gebruiker (onder de noemer partner) en krijgen daarvoor via Vias een login (“Geregistreerde Gebruikers”).

Geregistreerde Gebruikers kunnen bepaald campagnemateriaal over verkeersveiligheid van bob.be personaliseren en/of downloaden, binnen de grenzen zoals voorzien in deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) of zoals aangegeven op de Website.

Ook particulieren kunnen het publiek gedeelte van de Website raadplegen, maar zij kunnen geen Geregistreerd Gebruiker worden. Zij kunnen zich wel registreren als “bob” via de website “bob.be” (URL http://www.bob.be); een link naar die website “bob.be” is eveneens te vinden op de Website.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle personen die de Website bezoeken (inclusief de website bob.be die voor de doeleinden van deze Voorwaarden ook onder de definitie van de “Website” valt) en op (ii) de Geregistreerde Gebruikers, waarbij (i) en (ii) hierna gezamenlijk als “Gebruiker” (of als “u”) worden aangeduid.  Door het gebruik van de Website of een gedeelte daarvan gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. GEBRUIK VAN BOB.BE

1.1. Vias verleent de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht voor het gebruik van de Website en de daarin weergegeven informatie.  De Gebruiker mag de informatie waar hij toegang toe krijgt via de Website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik en voor informatieve, sensibiliserende en educatieve (d.w.z. niet-commerciële) doeleinden van de Geregistreerde Gebruiker.

1.2. U mag geen gebruik maken van de Website, van enig deel ervan of van enige informatie op de Website op een manier die schade toebrengt of afbreuk doet aan het merk BOB, aan bob.be, aan ikbob.be of aan Vias, noch mag u bob.be gebruiken op een manier die het gebruik van andere gebruikers van bob.be, of van servers of netwerken aangesloten op bob.be, stoort. U gaat er bijvoorbeeld mee akkoord dat communicaties die door u op de Website worden geplaatst te goeder trouw en eerlijk zijn.

1.3. U stemt ermee in om bob.be te gebruiken zoals toegestaan door alle toepasselijke lokale, in het bijzonder de Belgische wetgeving.

1.4. U erkent en aanvaardt dat Vias elke communicatie geplaatst door een Gebruiker kan bekijken in het kader van bob.be, zodat Vias eventueel, naar eigen goeddunken, een communicatie kan verwijderen wanneer die zou indruisen tegen de doelstellingen van de Website, of tegen de openbare orde of goede zeden, of wanneer deze op een andere wijze de goede werking van de Website zou schaden.

1.5. De Gebruiker stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is (en dat Vias geen verantwoordelijkheid heeft jegens de Gebruiker of een derde partij) voor het gebruik van bob.be door de Gebruiker, een schending van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, en voor de gevolgen (met inbegrip van alle verlies of schade die Vias of een derde partij kan lijden) van een dergelijke schending.

1.6. De informatie, software, producten en diensten die via bob.be worden ter beschikking gesteld (de “Inhoud”), kan onvolkomenheden bevatten. Vias kan niet instaan voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Inhoud, die u zonder vorm van garantie wordt ter beschikking gesteld.

1.7. Om te registreren als BOB zal u in elk geval minstens 16 jaar oud moeten zijn. Wij verwijzen ook naar de desbetreffende bepalingen in ons Privacybeleid in dit verband: http://www.bob.be/nl/privacybeleid.

1.8. Wanneer u als vertegenwoordiger van een rechtspersoon deze laatste als Geregistreerd Gebruiker registreert, verbindt u de rechtspersoon tot naleving van deze Voorwaarden, maar verbindt u zich er ook persoonlijk toe de bepalingen van deze Voorwaarden niet te overtreden.

2. REGISTRATIE

2.1. U kan de Website consulteren zonder registratie. Om evenwel als Geregistreerd Gebruiker over alle functionaliteiten te beschikken, zoals het downloaden van campagnemateriaal, is een voorafgaandelijke registratie vereist. Die registratie is voorbehouden aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen, gemeentebesturen, stadsbesturen, politiezones, preventiediensten en horecazaken) die willen bijdragen tot het informeren en sensibiliseren over verkeersveiligheid. Bij de registratie moet u Vias actuele, volledige en nauwkeurige informatie verschaffen.  Ook wanneer u zich als natuurlijke persoon wenst te registreren als “bob” zal u zich daarvoor vooraf moeten registreren, doch dergelijke registratie verschaft u geen toegang tot het extra materiaal.

2.2. In het kader van dit registratieproces als Geregistreerd Gebruiker zal Vias u een wachtwoord (paswoord) en gebruikersnaam (login) meedelen. Voor het downloaden van het materiaal zal gevraagd worden om Vias uw naam, voornaam, e-mailadres en de gemeente (postcode) waar u woont of bent tewerk gesteld te bezorgen, evenals om een persoonlijk wachtwoord aan te maken. De Gebruiker dient erop toe te zien om zelf de vertrouwelijkheid van het opgegeven e-mailadres en persoonlijke wachtwoord te garanderen, en dient erop toe te zien dat, en is volledig verantwoordelijk voor, alle activiteiten (die) plaatsvinden onder de opgegeven naam, voornaam, gemeente en het daarbij horende e-mailadres en persoonlijke wachtwoord. Vias is niet aansprakelijk voor verlies, schade of andere vorderingen die kunnen voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van een naam, voornaam, e-mailadres of persoonlijk wachtwoord. Als uw e-mailadres of persoonlijk wachtwoord verloren of gestolen is, is het uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en persoonlijk wachtwoord te wijzigen, en onmiddellijk Vias op de hoogte te stellen, zodat uw account veilig en functioneel blijft.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1. Alle informatie op de Website, zoals maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, films, benamingen, domeinnamen, merken, logo’s, de onderliggende software en andere onderdelen van de Website worden beschermd door toepasselijke Intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Vias en / of derden. "Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle rechten op grond van octrooirecht, auteursrecht, handelsgeheimen, merkenrecht, en alle andere eigendomsrechten, inclusief op alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen. Het is verboden en u gaat ermee akkoord dat u niet zal overgaan tot, en dat u niet zal toestaan aan een derde partij om enig deel van bob.be te kopiëren, te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te maken, te decompileren, reverse engineeren, demonteren of anderszins trachten de source code van bob.be te gebruiken voor welk doel dan ook.

4. PRIVACYBELEID - COOKIES

4.1. Het Privacybeleid van deze Website zet uiteen hoe Vias persoonsgegevens verwerkt en beschermt wanneer u de Website gebruikt. U vindt het Privacybeleid op: http://www.bob.be/nl/privacybeleid. Bij het registratieproces zal u dit Privacybeleid samen met deze Voorwaarden moeten aanvaarden.

Dit Privacybeleid bevat ook informatie over de cookies waarvan de Website gebruik maakt. U vindt desbetreffende paragrafen van het Privacybeleid rechtstreeks via http://www.bob.be/nl/privacybeleid.

4.2. In overeenstemming met het Privacybeleid, zal Vias persoonsgegevens confidentieel behandelen. Vias kan evenwel geen absolute garanties geven.  Zo kan Vias niet instaan voor omstandigheden buiten zijn controle, zoals computerhacking of fysieke diefstal van gegevens. Vias kan evenmin aansprakelijk zijn voor virussen wanneer die, ondanks alle genomen maatregelen, toch zouden voorkomen.

5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing zo lang de Gebruiker de Website gebruikt.  Indien u stopt met het gebruik van bob.be als Geregistreerd Gebruiker, door uw registratie permanent te verwijderen, zullen uw rechten als Geregistreerd Gebruiker onder deze Voorwaarden onmiddellijk stoppen.

5.2. Vias kan onmiddellijk een einde stellen aan uw recht om bob.be als Gebruiker te gebruiken in geval u een ernstige tekortkoming begaat op uw verplichtingen onder deze Voorwaarden en indien u, voor zover de tekortkoming voor herstel vatbaar is, deze niet heeft hersteld binnen de 5 dagen na ingebrekestelling door Vias.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Behalve in geval van opzettelijke fout en/of bedrog, sluit Vias alle aansprakelijkheid uit voor zover wettelijk toegelaten wat betreft indirecte, gevolg- en materiële en immateriële schade (zoals gederfde inkomsten en winsten, verlies van contracten, supplementaire kosten zoals o.a. advocatenkosten en erelonen…) hoe dan ook genaamd.

6.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Vias beperkt tot de vergoeding van werkelijk geleden en bewezen schade, en kan zij nooit het bedrag van de tussenkomst van zijn verzekeraar te boven gaan voor zover wettelijk toegelaten.

6.3. De Website kan links naar andere websites of webpagina’s van derden bevatten, of daar naar verwijzen. Vias heeft geen zeggenschap over de inhoud en andere kenmerken van dergelijke websites of webpagina’s en kan daar dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Het plaatsen van links naar dergelijke websites of webpagina’s kan op geen enkele wijze aanzien worden als een goedkeuring vanwege Vias met de inhoud of andere kenmerken ervan.

7. VARIA

7.1. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

7.2. Het in gebreke blijven door Vias om zijn rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van deze rechten beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de Gebruiker uitbreiden of wijzigen.

7.3. Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, ...).

7.4. Vias is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, waaronder bijvoorbeeld stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, hacking, het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop data wordt gehost, … die hetzij Vias zelf, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

7.5. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

8. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze Website, kan u contact opnemen met Vias institute, met maatschappelijke zetel in 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, KBO 0432.570.411 via e-mail op volgend adres: info@bob.be.

Close
   Bob logo

   Vias institute cvba-so, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel gebruikt cookies op de BOB-website om uw surfervaring op deze website te analyseren en te verbeteren. Door op 'Verdergaan' te klikken of verder te surfen op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies door Vias institute voor deze doeleinden. Als u meer informatie wenst, kan u ons cookiebeleid lezen.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.